Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
ОТ „ПАС ЕНД РОЛ“ ЕООД, ЕИК: 205641026

 

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРИЛОЖИМОСТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (за краткост по-долу „Общите условия") уреждат отношенията между „Пас енд рол“ ЕООД („Търговецът“) и клиентите – физически лица, страна по договор за покупко-продажба на билети, сключен по електронен път чрез интернет страницата www.passandroll.com – собственост на „Пас енд рол“ ЕООД.

2. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА- ПРОДАВАЧ

Чл.2. (1) Билетите се продават чрез системата за продажби на „Пас енд рол“ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписванията, Търговски регистър с ЕИК: 205641026, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гоце Делчев № 98, бл. Б, ет. 2, ап. 2.

(2) Данните за контакт с Търговеца: интернет страница www.passandroll.com, адрес на електронна поща: office@passandroll.com , телефон за връзка: +359 897 379 260.

3. ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ

Чл.3. (1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата www.passandroll.com, са билети за развлекателни събития с обществено и културно значение – концерти, театрални постановки, спортни и други публични прояви в собствен обект на Организаторите или друг обект (зала, стадион, театър и др.).

(2) В уебсайта www.passandroll.com се публикува основна информация за всяко отделно организирано събитие, съдържаща: името на организатора, изпълнителите/участниците, датата, часа и мястото на провеждане на събитието и др.

(3) Продаваните хартиени билети по своята същност представляват ценни книги, които дават право на лицето, което ги държи физически, да посети съответното събитие.

(4) Потребителят може да закупи електронен билет, който се индивидуализира със специално генериран баркод и бива изпратен лично до потребителя на предварително посочен от него личен имейл адрес.

4. СТРАНИ В ПРАВООТНОШЕНИЯТА.
КЛИЕНТИ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ. ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯТА

Чл. 4. Клиент - страна по договор за покупко-продажба на билети, закупени по електронен път, е всяко пълнолетно физическо лице, което придобива билет посредством уебсайта www.passandroll.com, когато билетите не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност на физическото лице.

Чл. 5. (1) При спазване чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, в това число и на провеждани събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:

1. малолетни лица - под 14-годишна възраст, трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;

2. непълнолетни лица - навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст, трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.

(2) Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

(3) Клиентите следва да имат предвид, че е възможно нормативен акт и/или всеки организатор на събитие да поставят специфични ограничения по отношение на възрастта на допусканите посетители.

(4) Отговорност и задължение на клиента е при закупуване на билети за непълнолетни посетители, предварително да установи какви са условията а конкретното събитие и неговия организатор във връзка с допускане на малолетни и/или непълнолетни посетители.

Чл. 6. (1) Развлекателните събития, за които се продават билети по електронен път чрез интернет страницата www.passandroll.com, се организират от трети лица, различни от „Пас енд рол“ ЕООД, наричани по-долу „Организатори".

(2) Организаторът на събитието възлага, а „Пас енд рол“ ЕООД приема да  осъществи разпространението и продажбата на билетите за съответното събитие. При реализиране на покупко-продажба на билети по електронен път, „Пас енд рол“ ЕООД действа от името и за сметка на съответния Организатор на събитието.

(3) При спазване на нормативните изисквания и в съответствие с настоящите Общи условия, индивидуализиращи данни за организатора на съответното събитие – наименование, седалище, данни за контакт, се публикуват на интернет страницата www.passandroll.com, в описанието на съответното събитие.

(4)  Право и задължение на организаторите е да определят мястото и времето на провеждане на събитието, цената на билетите и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, цени, час и място, всички последващи промени за конкретното събитие, както и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

(5) Организаторите имат задължението да осигурят на държателите на хартиените билети, както и на клиентите, притежаващи електронен билет, достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и уговореното или обичайно добро качество на услугата.

(6) При съблюдаване на законовите разпоредби, ако Организаторът не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително и ако отмени събитието, последният е носи отговорност пред клиентите, закупили билетите чрез уебсайт www.passandroll.com.

III. РЕГИСТРАЦИЯ. ПОРЪЧКА НА БИЛЕТ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. ДОСТАВКА

Чл. 7. (1) Закупуването на билет изисква регистрация и наличие на активен потребителски профил  в системата на www.passandroll.com

(2) Регистрацията на нов потребител в платформата за електронна продажба на билети www.passandroll.com се осъществява в четири етапа:

1. Последвайте опция „Регистрация“ от началната страница на уебсайта www.passandroll.com;

2. Изберете и въведете потребителско име и парола (само символи a-z, A-Z и 1-9), въведете повторно избраната от Вас парола. След потвърждение на паролата може да преминете към следващия етап.

3. Въведете Вашите данни - име и фамилия, актуален и точен адрес - град, ул./бул, пощенски код; актуален и точен електронен адрес; телефонен номер – по избор на потребителя. След потвърждение на въведените данни може да преминете към следващия етап.

4. Потвърждване на регистрацията. След изпълнение на предходните три етапа следва да потвърдите регистрацията си. Екипът на www.passandroll.com изпраща имейл на посочения от Вас електронен адрес, чрез който заявената от Вас регистрация на нов потребител, бива потвърдена и придобивате качество на активен акаунт в платформата.

Чл. 8. (1) Поръчка на билет през интернет страницата www.passandroll.com представлява валиедно изявление на клиента за сключване на договор за покупка на билет по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката не може да бъде отказвана или променяна.

(2) Чрез закупуване на билет от уебсайта www.passandroll.com потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път от „Пас енд рол“ ЕООД, ЕИК: 205641026, както и с инструкциите и общите условия на Организатора на всяко конкретно събитие.

(3)   Закупуването на билет по електронен път чрез интернет страницата www.passandroll.com се реализира в следната последователност:

  1. Избор на развлектаелно събитие
  2. Избор на билети.
  3. Логин / Регистрация.
  4. Попълване на адрес за доставка, в случай, че същата ще бъде реализирана на адрес, различен от посочения в потребителския профил.
  5. Избор на метод на плащане и доставка.
  6. Преглед на заявката – Потвърждение. Покупка.
  7. При успешно изпълнение на предходните етапи ще видите индивидуално генериран номер на резервацията – на този етап билетите Ви са успешно резервирани.

(4) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от екипа на www.passandroll.com, с който се потвърждава получаването на направеното изявление от клиента за сключване на договор за покупка на билет по електронен път, ведно с номера на резервацията и датата, до която тя е валидна.

(5) Потребителите следва да вземат предвид, че по електронен път могат да бъдат резервирани и закупени ограничен брой билети, предварително определен от Организатора на събитието.

Чл. 9. (1) Поръчаните билети могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

1. Плащане по банков път - при завършване на покупката, клиентът получава имейл от екипа на www.passandroll.com с подробна информация за банковите реквизити на банковата сметка на „Пас енд рол“ ЕООД. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 5 работни дни. В основанието за осъществяване на плащането се посочва номер на поръчката на билети по електронен път.

2. Плащане чрез кредитна или дебитна карта чрез виртуален ПОС терминал.

3. Плащане чрез наложен платеж - дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на билетите на указания от клиента адрес;

(2) Обработката на транзакциите се осъществява чрез е-commerce платформата на Банка ДСК, като се обслужва изцяло от информационните системи на Банка ДСК без посредници. Транзакциите с банкова карта се осъществяват в съответствие с последните програми за сигурност на MasterCard и VISA, съответно с наименования „MasterCard SecureCode” и “Verified by VISA”. При плащане на билета с кредитна или дебитна карта, билетът трябва да бъде получен лично от картодържателя, направил плащането.

(3) При направена поръчка на билет от страна на клиента, „Пас енд рол“ ЕООД резервира избраните от клиента места.

(4) В случай, че цената на билетите не бъде платена по банковата сметка на „Пас енд рол“ ЕООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на поръчката, респективно - ако при избран начин на плащане с наложен платеж дължимата сума не бъде заплатена на куриера, покупката на билета се анулира автоматично. При анулиране на поръчката поради незаплащане от страна на клиента, се преустановяват задълженията на „Пас енд рол“ ЕООД да пази за клиента избраните места и да достави/предаде поръчаните билети.

 Чл. 10. (1) Поръчаните билети могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента посредством ползване на куриерските услуги на „Еконт експрес" ЕООД, ЕИК: 117047646, с интернет страница http://www.econt.com/. Доставката се заплаща от клиента.

(2) Поръчаните билети се доставят в рамките на работната седмица, от 9:00 ч. до 18:00 ч., в срок до 5 работни дни от датата на поръчката, когато е избран начин на плащане - наложен платеж или кредитна/дебитна карта, съответно до 5 работни дни, считано от датата, на която дължимото плащане е получено по сметката на „Пас енд рол“ ЕООД - при избрано плащане по банков път. Почивните дни и официалните празници не са включени в посочените срокове.

(3) При по-голяма натовареност на www.passandroll.com  и/или на куриерската фирма, срокът на доставка може да бъде удължен. В случай на забавяне на доставката, потребителят следва да се свърже с Търговеца чрез посочените в настоящите Общи условия данни за контакт. Търговецът е длъжен да направи проверка относно статуса на поръчката и доставката и да предоставят информация на потребителя.  

(4) Търговецът не носи отговорност за забавена доставка на поръчани стоки или за повредени пратки по вина на куриерската служба.

(5) Закупените билети могат да бъдат получени и чрез изпращане на електронен билет с уникален баркод на посочения от потребителя имейл адрес. В случай, че Оранизаторите на съответното събитие са въвели изискване за предоставяне на електронния билет на хартиен носител, то потребителят има задължението саостоятелно да отпечата билета, получен на посочената от него електронна поща.

IV. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. (1) Всеки потребител, закупил билет по електронен път чрез системата на www.passandroll.com,  представя своя билет – хартиен или електронен, на определените за това пунктове на входа на съответното събитие, за да получи достъп. При напускане на залата по време на дадено събитие, връщането обратно става само срещу показване на билета. Потребителят е длъжен да пази своя билет до приключване на събитието.

(2) При покупка на билет потребителят се задължава да спазва правила за вътрешен ред, установени от организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред и злоупотребата с билета може да бъдат наказани с предупреждение за напускане на залата.

(3) Съобразно обичайте в практиката, организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията.

(4) Не се възстановяват суми за откраднати, изгубени или повредени от клиента билети.

(5)   Закупен билет не е възможно да бъде върнат, както и не е възможно да бъде заменен. Препродажбата на билети извън оторизираните за това обекти е забранена и незаконна. Билетът е валиден само с касова бележка, затова изисквайте такава. След напускане на помещенията на събитието, билетът е невалиден. Промяната, фалшификацията или копирането на билета е престъпление.

Чл. 12. (1) Потребителят няма право да извършва плащанията с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, да предоставя неистински платежни нареждания за извършен банков превод и/или такива  с невярно съдържание, както и всякакви други действия, с които въвежда „Пас енд рол“ ЕООД в заблуждение, че е заплатил резервираните от него билети. При установяване на такива неправомерни действия и/или наличие на основателни съмнения за извършване на действия, забранени от действащото законодателство, „Пас енд рол“ ЕООД незабавно  сезира компетентните органи и предприема съответни съдебни мерки за защита на правата и законните им интереси.

(2) Потребителят е длъжен да въведе точно и пълно изискваните лични данни. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име като носи пълна отговорност за посочените от него данни в системата на  www.passandroll.com.

(3) Всеки потребител е длъжен да съхранява номера на резервацията, получен от  www.passandroll.com и незабавно да уведоми „Пас енд рол“ ЕООД в случай, че трето лице е получило нерегламентиран достъп до номера на резервацията и/или до индивидуално генерирания билет – хартиен и/или електронен.

(4) Потребителите следва да имат предвид, че при закупуване на билет по електронен път чрез www.passandroll.com, рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички етапи, посочени в настоящите Общи условия, системата е генерирала уникален резервационен номер и потребителят е получил потвърдителен имейл с индивидуализиращите белези на поръчката си.

V. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ БИЛЕТИ. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ

Чл. 13. (1) В случай, че потребителите, резервирали билети чрез уебсайта www.passandroll.com, и все още не е извършено плащане, клиентите имат възможност  за отмяна на резервацията.

(2) За реализиране на отказ от все още незаплатени билети, потребителите следва да се впишат в профила си в уебсайта www.passandroll.com. След успешно вписване, потребителят може да отмените резервацията без допълнително заплащане.

Чл. 14. По смисъла на чл. 57, т. 12, предл. пето във връзка с чл. 50 – чл. 56 от Раздел II, Глава четвърта от Закона за защита на потребителите, клиентите нямат право на отказ от сключения договор за покупко-продажба на билети за развлекателни събития по електронен път.

Чл. 15. (1) Отмяната на събитието по смисъла на настоящите общи условия представлява неизпълнение на поетото от Организатора задължение за осигуряване на заплатената развлекателна услуга. В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, заплатени от клиентите за закупуване на билетите по електронен път. Организаторът поема отговорност и за обезщетяването на лицата, претърпели вреди поради отмяната на събитието.

(2) В случай, че организаторът отложи събитие и/или промени час и/или дата на провеждането му, независимо от причините наложили това, то вече закупеният билет – хартиен или електронен, е валиден за новата дата и/или място на провеждане на събитието.

(3) Условията и реда за връщане и/или замяна на билетите, се определят и оповестяват от всеки организатор за съответното събитие. Организаторът определя дали е налице възможност билетите да бъдат върнати или заменени при отлагане и/или промяна на събитие.

(4) Търговецът е длъжен своевременно да предоставя на потребителите на www.passandroll.com, предоставена от Организаторите информация за всички промени, свързани с конкретни събития.

(5) При спазване изискванията на закона и на настоящите Общи условия, индивидуализиращи данни за Организатора на съответното събитие – наименование, и седалище и адрес на управление, форма за контакт, се публикуват  в уебсайта www.passandroll.com към описанието на съответното събитие. Наименованието на Организатора бива отразено и върху всеки билет за събитието.

Чл. 16. (1) При продажбата на билетите по електронен път чрез www.passandroll.com, в качеството си на търговски представител, действащ от името и за сметка на Организатора, „Пас едн рол“ ЕООД няма задължения във връзка с организацията на събитията, тяхното навременно провеждане или качеството на предоставената развлекателна услуга от съответния Организатор. Търговецът не носи отговорност относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.

(2) В случай, че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена на Потребител, „Пас енд рол“ ЕООД може да извърши това възстановяване от името и за сметка на Организатора, само след изрично възлагане за това и когато съответната сума е предоставена от Организатора за тази цел. Редът, начинът и срокът за изплащане на сумите се оповестяват на сайта на www.passandroll.com или по друг подходящ начин. „Пас енд рол“ ЕООД не възстановява стойността на заплатената от клиентите доставка на билети чрез куриер.

(3) В посочените в ал. 2 случаи, на клиентите, закупили билет по електронен път чрез www.passandroll.com, се възстановява сумата, отразена цифром и словом на билета – хартиен и/или електронен. Билетите, закупени чрез интернет страницата www.passandroll.com, могат да бъдат върнати дистанционно чрез изпращане на билета по куриер до адреса на управление на „Пас енд рол“ ЕООД, в който случай клиентът трябва да предостави на Търговеца данни на лична актуална банкова сметка, по която да му бъде възстановена стойността на билета.

(4) При отказ от страна на Организатора да възстанови сумите, заплатени при закупуване на билетите, клиентите могат да отправят своите претенции за възстановяване на платената сума за билетите пряко към Организатора на събитието, адресирано на посочения в информацията за събитието седалище и адрес на управление. Клиентите, които не са получили възстановяване на сумата могат да подадат своя сигнал и да потърсят законовите си права пред съответните компетентни държавни органи.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ

Чл. 17. (1) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие „Пас енд рол“ ЕООД да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.

(2) Потребителят се съгласява да предостави лични данни на „Пас енд рол“ ЕООД във връзка с извършване на услугите. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на Платформата на „Пас енд рол“ ЕООД.

(3) „Пас енд рол“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 и обработва личните данни на Потребителите за изпълнение на своите задължения във връзка с продажба на билети за развлекателни събития по електронен път. „Пас енд рол“ ЕООД като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.

(4) „Пас енд рол“ ЕООД е длъжен да не разкрива личните данни на потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато „Пас енд рол“ ЕООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните държавни органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред. „Пас енд рол“ ЕООД не носи отговорност, ако потребителят сам е оповестил или е спомогнал да бъдат оповестени публично личните му данни от трети лица.

(5) Потребителят се съгласява „Пас енд рол“ ЕООД да предоставя личните му данни на Организатора, който организира съответното събитие, за което потребителят си е закупил билет.

(6) Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват за целите на качествено и коректно обслужване на потребителите. Без личните данни на потребителите на www.passandroll.com, резервационната система и системата за разплащане няма да може да се използва за извършване на продажба на билети.

(7) „Пас енд рол“ ЕООД има право да информира потребителите на www.passandroll.com за всички нови услуги, предлагани събития, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поискана от потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение.

Чл. 18. С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие при предаване на събитието по телевизията да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 19. (1) Всички права на интелектуалната собственост върху уебсайта и изградения софтуерен продукт за реализиране дейността на www.passandroll.com , правото на ползване, снимки, видеоматериали, текстове, документи и други материали съдържащи се на тази уеб страница са собственост и/или са законосъобразно използвани от „Пас енд рол“ ЕООД, ЕИК: 205641026.

(2) Потребителят не придобива права на интелектуална собственост спрямо интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уебсайта www.passandroll.com. Задълженията на Потребителя за опазване правата на интелектуална собственост на „Пас енд рол“ ЕООД, ЕИК: 205641026 върху уебсайта www.passandroll.com и всички негови елементи от конструкцията и съдържанието му, остават в сила за неограничен период от време и след преустанови ползването на настоящата уеб страница на Търговеца.

(3) Потребителите нямат право лично и/или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уебсайта www.passandroll.com.          

VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 20. (1) Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети по електронен път, са Общите помирителни комисии по Глава девета, Закон за защита на потребителите.

(2) Потребителите могат да потърсят съдействие за разрешаване на спор чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове към Европейската комисия на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) „Пас енд рол“ ЕООД не носи отговорност за валидността и автентичността на билетите, закупени от друг търговец и/или уебсайт, различен от www.passandroll.com

(2) Всеки потребител, закупил билет за развлекателно събитие, следва да има предвид, че при провеждане на музикални концерти поради силата на звука съществува опасност от слухови или други здравословни увреждания.

Чл. 22. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от действащото право на Република България.

Чл. 23. Приемането на настоящите Общите условия от страна на клиента ги прави неразделна част от договора за покупка на билети по електронен път, който се сключва между „Пас енд рол“ ЕООД и клиента чрез поръчката на билети чрез интернет страницата www.passandroll.com.